Salgs – og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, der indgås med Bredal A/S, medmindre Bredal A/S skriftligt tiltræder andet aftalegrundlag.
Bredal A/S kan med øjeblikkeligt varsel ændre salgs- og leveringsbetingelser.
§ 1 - Rådgivning
1.1 Bredal A/S rådgiver kun køber indenfor eget erfaringsområde og efter bedste viden på rådgivningstidspunktet, men tager forbehold for, at senere erhvervet
erfaring kan medføre andre løsningsmuligheder.
1.2. Rådgivning sker alene på grundlag af de af køber fremlagte oplysninger, som ikke efterprøves.
§ 2 - Tilbud og accept
2.1 Der foreligger ingen endelig aftale mellem parterne, før Bredal A/S har afgivet accept i form af skriftlig ordrebekræftelse/faktura.
2.2. Bredal A/S´s ydelse omfatter kun de i ordrebekræftelsen specificerede produkter. Reklamation over uoverensstemmelser skal ske straks.
2.3. Bredal A/S fraskriver sig ansvaret for, hvorvidt produkterne opfylder retsforskrifter i modtagerlandet.
§ 3 - Leveringstid
3.1. Leveringstiden fremgår af ordrebekræftelsen/fakturaen.
3.2. Leveringstiden udskydes, såfremt køber ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til gennemførelsen af salget, eller såfremt der foreligger hindringer som
angivet i § 9.
3.3. Forsinkelse med levering behandles efter de almindelige køberetlige regler. Køber er dog under ingen omstændigheder berettiget til erstatning.
3.4. Undlader køber at modtage eller afhente varen, kan Bredal A/S hæve handlen og kræve erstatning.
§ 4 - Leveringssted og risiko
4.1. Levering sker ab fabrik, således at køber bærer risikoen for begivenheder, der indtræder efter levering. Dette gælder selvom sælger afholder
transportudgiften.
4.2. Medmindre det aftales særskilt, drager køber omsorg for udgift til transport, forsikring m.v.
§ 5 - Betalingsbetingelser
5.1. Betalingsbetingelser er grundlæggende netto 14 dage med mindre andet er skriftligt aftalt på ordrebekræftelse eller faktura.
5.2. Ved forsinket betaling gælder den af BREDAL A/S fastsatte sats på 1,5% pr. påbegyndt måned.
5.3 Ved købers aflysning af ordre efter underskrevet ordrebekræftelse, beregnes der 10% af nettosummen.
§ 6 - Ejendomsforbehold
6.1. Bredal A/S beholder ejendomsretten på det solgte, indtil hele købesummen er er lagt.
§ 7 - Mangelansvar
7.1. Køber skal ved modtagelsen gennemgå leverancen for at sikre sig, at det leverede er mangelfrit og i overensstemmelse med ordrebekræftelsen. Såfremt køber
ønsker at påberåbe en mangel, skal reklamation ske straks ved modtagelsen.
7.2 Bredal A/S´s mangelansvar for arbejds- og materialefejl er 12 måneder fra levering. Bredal A/S er dog alene ansvarlig for mangler, såfremt køber godtgør,
at det købte er mangelfuldt, og at produktet er monteret korrekt i overensstemmelse med Bredal A/S´s monteringsvejledning samt anerkendt praksis og
lovregler.
7.3 Viser der sig i reklamationsperioden fejl som nævnt i § 7.1., er Bredal A/S berettiget til at foretage afhjælpning på eget værksted, hos køber eller foretage
ombytning. Fragt til og fra Bredal A/S samt udgifter til montage afholdes af køber.
7.4. Såfremt køber godtgør, at gentagne udbedringsforsøg ikke har afhjulpet en mangel, kan køber hæve købet. Køber er ikke berettiget til erstatning eller
forholdsmæssigt afslag, selvom det leverede har været fejlbehæftet.
7.5. Sælger er dog under ingen omstændigheder ej heller ved grov uagtsomhed ansvarlig for driftstab, tab af avance eller lignende indirekte tab, som følge af at
der foreligger en mangel ved det leverede.
§ 8 - Produktansvar
8.1. Sælgeren er ansvarlig for produktansvar for personskade i overensstemmelse med gældende dansk ret.
8.2. Bredal A/S er kun ansvarlig for skade på fast ejendom og løsøre, såfremt det bevises, at skaden skyldes groft uagtsomme fejl eller forsømmelser begået
af Bredal A/S eller andre, som Bredal A/S har ansvaret for. Bredal A/S er dog under ingen omstændigheder ansvarlig for produkter, som er fremstillet eller
modificeret af køber, eller for produkter, hvori dele leveret af Bredal A/S indgår.
8.3. I den udstrækning Bredal A/S måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køberen forpligtet til at holde Bredal A/S skadesløs i samme omfang,
som Bredal A/S´s ansvar er begrænset efter disse leveringsbetingelser. Dersom tredje mand fremsætter krav mod en af parterne i henhold til denne paragraf,
skal denne straks underrette den anden herom. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol, som behandler erstatningskrav, der er rejst mod
Bredal A/S på grundlag af en skade, som påstås forårsaget af leverancen.
8.4. Bredal A/S er under ingen omstændigheder, ej heller ved grov uagtsomhed, ansvarlig for driftstab, tab af avance eller lignende indirekte tab som følge af en
produktansvarsskade.
8.5. Selv om Bredal A/S i enkelte tilfælde måtte frafalde krav eller rettigheder overfor køberen, bevirker dette ikke, at Bredal har frafaldet sådanne krav eller
rettigheder i andre tilfælde end det konkret aftalte.
§ 9 - Force Majeure m.v.
9.1. Bredal A/S er berettiget til ved skriftlig meddelelse til køber at hæve aftalen, når dens opfyldelse indenfor rimelig tid bliver umulig for Bredal A/S på grund
af naturkatastrofer, arbejdskonflikter, strejke, lockout eller enhver anden omstændighed, såsom krig, sabotage, brand, mangel på transportmuligheder,
vareknaphed og lignende, som Bredal A/S ikke er herre over. Det samme gælder forsinkelse med eller mangel ved leverance fra underleverandør. Bredal A/S
påtager sig i disse situationer intet erstatningsansvar overfor køber.
§ 10 Tegninger og beskrivelser
10.1. Alle specifikationer og oplysninger om vægt, dimension, kapacitet, tekniske og andre data anført i kataloger, prospekter, cirkulærer, annoncer, billedmateriale
m.v. er omtrentlige.
10.2. Bredal A/S forbeholder sig ret til løbende at foretage konstruktionsændringer.
§ 11 Lovvalg og værneting
11.1. Enhver tvist mellem Bredal A/S og køber afgøres ved anvendelse af dansk ret.
11.2. Værnetinget er hjemtinget for Bredal A/S herunder Vestre Landsret, såfremt de til enhver tid gældende regler for landsretsbehandling er opfyldt.
§ 12 - Oversættelse
12.1. Vejledende oversættelse af disse salgs- og leveringsbetingelser på engelsk, tysk og fransk kan rekvireres hos Bredal A/S. Ved uoverensstemmelser har den
danske udgave fortrinsret.
Disse salgs- og leveringsbetingelser er gældende for alle aftaler, som indgås med Bredal,A/S medmindre Bredal A/S skriftligt tiltræder andet aftalegrundlag.
Bredal A/S kan med øjeblikkeligt varsel ændre salgs- og leveringsbetingelser.